Mairead agus Caoimhín, seachdain mu dheireadh den Fhaoileach, 1995