An duilleag a bha thu a' leughadh, chaidh i sgrìobhadh le Caoimhín P. Ó Donnaíle. An ceann-latha a th'aig a bonn, 's e seo an ceann-latha a rinneadh an t-atharrachadh mu dheireadh oirre.

Cuir ceartachaidhean agus fiosrachadh a bharrachd gu caoimhin@smo.uhi.ac.uk.

(The page you were reading was written by Kevin Donnelly. The date at the bottom is the date it was last updated. Send corrections and updates to the above address.)

 
2006-06-25 CPD